• HOME

[덴마크] 탐구적 접근 교수법이 학생의 국어·수학 능력에 미치는 영향

원문제목
En undersøgende undervisningstilgang gør eleverne dygtigere til dansk og matematik
자료출처
Børne- og Undervisningsministeriet Styrelsen [원문보기]
대상분류
초등 ,중등
주제분류
교수·학습방법 ,교육교류·협력
키워드
탐구적 접근 교수법, 독해 능력, 수학 이해
발행일
2020.02.26

Børne- og Undervisningsministeriet Styrelsen(2020.01.15.)

 

덴마크 공립기초학교(folkeskole) 127곳을 대상으로 실시한 덴마크어와 수학능력의 질 향상(Kvalitet i dansk og matematik)’ 파일럿 프로젝트(pilot project)에 의하면, 탐구적 접근 교수법으로 지도한 학생들의 덴마크어와 수학 능력이 향상된 것으로 나타났음.

 

프로젝트 결과에 의하면, 덴마크어의 경우 탐구적 접근 수업은 학생의 텍스트 해석 능력을 향상시키고, 읽기에 어려움이 있는 학생, 남학생, 이중언어 사용 학생의 독해 능력을 향상시킴. 또한, 수학의 경우 학생의 수학에 대한 이해를 강화시키고, 수학 교사는 프로젝트에서 제시한 과제와 영감을 주는 교재에 긍정적인 반응을 보임.

 

프로젝트의 중요한 결과는 자료개발이 진행되었으며 교육전문팀의 협업이 이루어졌다는 점임. 개발된 교재들은 교사가 탐구적 교수법을 시행하는 데 큰 도움을 줄 것으로 보임.

  

프로젝트의 목적은 탐구적 접근 교수법이 학생의 덴마크어와 수학 능력에 긍정적으로 기여할 수 있는지를 시험하는 것임. 이를 위해 열린 자료와 교수 방법을 활용하여 학생이 생동적으로 혼자 또는 협동 활동을 하게 함. 프로젝트의 예산은 2,000만 덴마크크로넨(한화 약 354,360만 원). 덴마크어 수업은 7, 8학년을 대상으로 하였으며, 수학 수업은 4, 5학년을 대상으로 함. 172개 학교의 약 1만 명의 학생이 프로젝트에 참여함.